I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem imprezy Biegnij Warszawo wraz z Otwartymi Mistrzostwami Polski kobiet w biegu na 10km, zwanej dalej „Biegiem”, jest – na podstawie powierzenia przez firmę Sporting BM, posiadającej prawa autorskie do tytułu „Biegnij Warszawo” – Klub Biegacza Sporting, wpisany do KRS 0000136254, z siedzibą w Międzyzdrojach 72-500, przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, z biurem w Warszawie 00-459, przy ulicy Myśliwieckiej 9 lokal nr 115II. CELE
 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia;
 3. Promocja Warszawy jako miasta przyjaznego dla biegaczy;
 4. Wyłonienie Mistrzyni Polski Kobiet w biegu ulicznym na 10 km.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 7 października 2018 r. w Warszawie.
 2. Termin (w tym godzina Biegu) i/lub miejsce Biegu może ulec zmianie, jak również Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Biegu z winy wyłącznej Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale IV ust. 6-11 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).
 3. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej Biegu, zwanej dalej „Stroną internetową”.
 4. Długość trasy Biegu wynosi: 10 km. Trasa będzie posiadała atest PZLA i IAAF. Trasa będzie miała oznaczony każdy kilometr.
 5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2 godziny.
 6. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto (za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników).IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA
 1. Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni nie później niż w dniu 7.10.2002r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne oraz niepełnosprawne poruszające się na nie wyczynowych wózkach inwalidzkich. Obowiązuje je również limit czasowy 2h. Organizator nie będzie prowadził osobnej klasyfikacji dla Uczestników niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych poruszających się na nie wyczynowych wózkach inwalidzkich.
 2. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijkami (trekingowymi i Nordic Walking).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
 4. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe.
 5. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego zostanie założone konto Uczestnika, a na podany w Formularzu adres e-mail wysłane wygenerowane hasło. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej. Uczestnik, który brał wcześniej udział w Biegnij Warszawo, ma możliwość zalogowania się na swoje wcześniej utworzone konto Uczestnika.
 6. Opłata Rejestracyjna wynosi 89 PLN. Od dn. 1.10.2018 r. do dn. 6.10.2018 r. opłata rejestracyjna wynosi 99 PLN.
 7. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych.
 8. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych Platnosci.pl, który jest prowadzony przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie odrębnego regulaminu opracowanego przez PayU S.A.
 9. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Biegu.
 11. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o nadanym numerze startowym. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych, złego adresu email czy zakwalifikowania jako spam), status rejestracji można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.
 12. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 13. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji oraz wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie).
 14. Aby odebrać Pakiet Startowy, należy wydrukować w panelu Uczestnika potwierdzenie rejestracji. Wydruk ten będzie zawierał dane potrzebne do weryfikacji Uczestnika podczas odbioru Pakietu Startowego wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi oraz miejscem na odręczny podpis, potwierdzający akceptację niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu. Wydruk potwierdzeń jest przesunięty w czasie w stosunku do faktycznego czasu rejestracji Uczestnika, by zapewnić aktualność zawartych w nim informacji organizacyjnych.
 15. Odbiór Pakietu Startowego wraz z jego wszystkimi elementami możliwy jest wyłącznie w terminie podanym przez Organizatora jako termin odbioru Pakietów Startowych dostępny na Stronie internetowej biegu.
 16. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu.
  Organizator zapewnia depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Uczestnicy Biegu otrzymają w Pakiecie Startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Rzeczy w depozycie przyjmowany są wyłącznie w otrzymanym worku, oznaczonym numerem startowym.
 17. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona.
 18. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.
 19. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegu.
 20. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Biegu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.
 21. Uczestnicy Biegu otrzymają w Pakiecie Startowym m.in. koszulkę okolicznościową, zwaną dalej „Koszulką”. Rozmiar Koszulki Uczestnik wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów i nie gwarantuje Uczestnikowi ich pełnej dostępności przez cały okres trwania rejestracji.
 22. W trakcie trwania Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia Koszulki i numeru startowego otrzymanych w ramach Pakietu Startowego.
 23. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Biegu, podobnie jak naruszenie ust. 19-21 powyżej.
 24. Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
 25. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu.
 26. Na trasie Biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na obsługę medyczną Biegu.
 27. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 28. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 29. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy Regulamin.V. KLASYFIKACJE I NAGRODY
 1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć.
 2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają certyfikat ukończenia Biegu do pobrania ze Strony internetowej.
 3. Zdobywcy pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody. Pula nagród objęta zostanie osobnym regulaminem, dostępnym 7 dni przed datą Biegu.
 4. Z zajęcie miejsc 1-3 w Otwartych Mistrzostwach Polski Kobiet w biegu na 10km medale i nagrody finansowe:
 • 2000zł  za 1 miejsce;
 • 1500zł za 2 miejsce;
 • 1000zł za 3 miejsce.VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe, będą przetwarzane przez organizatora biegu, firmę Bogusław Mamiński „SPORTING”, z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej pod adresem: Promenada Gwiazd 6, 72-500 Międzyzdroje (NIP: 8551010145; REGON: 810669294), oraz siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 9 pokój 115, która zwana jest dalej „Administratorem”.
 2. Podane przez Panią/Pana (zwanych dalej „Uczestnikiem”) dane, będą przechowywane w bazie Administratora oraz przetwarzane dla celów organizacji biegu oraz kolejnych jego edycji.
 3. Uczestnikiem biegu jest każda osoba, która:
  a. wyraża chęć udziału w organizowanym biegu;
  b. zarejestrowała się do udziału w biegu;
  c. dokonała płatność na poczet swojego udziału w biegu lub której udział został opłacony przez inne podmioty.
 4. Przystępując do rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w rozumieniu Ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.) oraz na warunkach podanych w niniejszej polityce.
 5. Proces rejestracji i płatności wiąże się z przekazaniem Administratorowi podstawowych danych osobowych Uczestnika, które z kolei będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do organizacji biegu. Dodatkowo:a. Niektóre, podane przez Uczestnika, dane będą publikowane na listach startowych oraz po odbyciu się organizowanego biegu w stosunku do każdego Uczestnika z osobna, przy czym zakres publikowanych danych ograniczy się do: imienia i nazwiska, roku urodzenia, miejscowości zamieszkania lub ewentualnie nazwy klubu/stowarzyszenia Uczestnika organizowanego biegu, w celu wykazania wyników i klasyfikacji uczestników biegu.b. Jeśli jest to pierwsza rejestracja Uczestnika do biegu (Uczestnik nie brał udziału we wcześniejszych edycjach biegu i nie posiada konta w serwisie internetowym biegu), wiąże się z założeniem spersonalizowanego konta Uczestnika, w serwisie internetowym biegu, którego właścicielem jest Administrator, do którego Uczestnik ma dostęp za pośrednictwem internetu.
 6. Podanie przez Uczestnika biegu danych wymienionych w niniejszej polityce jest dobrowolne, ale niezbędne do:a. Udziału w biegu,
  b. Przeprowadzenia procesu rejestracji do biegu, w tym automatycznego nadania numeru startowego Uczestnika biegu,
  c. Sprawnej realizacji oraz obsługi biegu,
  d. Celów archiwalnych.

Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym.
Brak podania wymienionych danych, uniemożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w organizowanym biegu.

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 138), a ich zbieranie i przetwarzanie odbędzie się wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia rejestracji biegu, realizacji biegu, publikacji wyników, klasyfikacji uczestników biegu oraz dokonania płatności za uczestnictwo w biegu, przy czym poufne dane bankowe dotyczące samej płatności (dane kart płatniczych czy dane dostępu do kont bankowych, z wyłączeniem danych osobowych na potrzeby rejestracji i realizacji biegu), nie będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora.
 2. Dane Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji biegu oraz akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.).
 3. Uczestnik wyraża zgodę na komunikację elektroniczną w celach marketingowych, na wskazany przez siebie w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, która może zawierać:
  a. Informacje nt. biegu oraz jego organizacji,
  b. Informacji nt. kolejnych edycji biegów,
  c. Produktach i usługach oferowanych Uczestnikom biegu przez organizatora, partnerów i sponsorów.

Za w/w zgody Uczestnika na przetwarzanie i przesyłanie, uważa się zaznaczenie odpowiednich pól, w trakcie rejestracji, przez Uczestnika.

 1. Administrator może przetwarzać i przesyłać do Uczestnika inne informacje drogą elektroniczną, wynikające z procesu rejestracji, opłat i udziału w biegu (np. informacje o nadanym numerze startowym), zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.
 2. Każdy Uczestnik biegu ma prawo do:
  a. dostępu do treści swoich danych,
  b. poprawiania swoich danych,
  c. usuwania swoich danych, przy czym żądanie usunięcie złożone przed datą organizacji biegu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w biegu,
  d. przenoszenia swoich danych,
  e. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych, w każdym czasie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  e. wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika biegu, narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pliki cookies:a. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  b. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:I. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej podstronach serwisu
  II. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  III. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

  c. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

  d. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

  e. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

  I. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  II. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  III. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  IV. Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

f. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pisemne protesty dotyczące Biegu (dalej jako: „Protesty”) można składać w szczególności e-mailem na adres Organizatora (biuro@biegnijwarszawo.pl) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Protest”. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania.