ZASADY KORZYSTANIA Z DEPOZYTU

Organizator biegu zapewnia możliwość przechowania rzeczy osobistych Uczestników w depozytach, zlokalizowanych na terenie imprezy. Depozyty będą oznakowane numerami startowymi Uczestników i podzielone na sekcje. Osoby oddające rzeczy do depozytu powinny kierować się do odpowiednich sekcji zgodnie z przydzielonym numerem startowym.

PAMIĘTAJ!

  • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności;
  • Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu biegu, po okazaniu numeru startowego;
  • W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych depozytów Uczestników;
  • Rzeczy nieodebrane do czasu zakończenia imprezy zostaną zdeponowane w biurze biegu, będzie można je odebrać w podanym terminie do 14 dni po realizacji imprezy

SPRAWDZANIE WYNIKÓW BIEGU

Aby sprawdzić wynik biegu danego Uczestnika należy zalogować się w zakładce KONTO i kliknąć nazwę wybranego biegu (np. Biegnij Warszawo/ Biegnij Warszawo.Nocą./ Bieg Kobiet, etc.). W tabeli będzie również link do pobrania certyfikatu uczestnictwa (dyplomu). Wyniki można również sprawdzać na stronie firmy DATA SPORT, obsługującej pomiar czasu na tegorocznej edycji Biegnij Warszawo 2024. Jeżeli przy Twoim nazwisku widnieje napis „brak rezultatu” w przeciągu 48 godzin od zakończenia biegu, to skontaktuj się z nami na: pomoc@biegnijwarszawo.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość nieopublikowania wyników w przypadku problemów technicznych lub konieczności ich weryfikacji.

REKLAMACJA LUB REZYGNACJA Z BIEGU

Uczestnik, po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty startowej, może zrezygnować z udziału w biegu, jednak zgodnie z regulaminem „BIEGNIJ WARSZAWO” (zaakceptowanym podczas rejestracji): „raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi”. W wyjątkowych sytuacjach (tj. kontuzja lub choroba) Uczestnik może zgłosić inną osobę do startu w biegu. Takiej zamiany można dokonać tylko osobiście w Biurze „Biegnij Warszawo” przy ul. Myśliwieckiej 9 (Agrykola) pokój nr 115. Opłata za dokonanie zamiany wynosi 40 PLN, płatne na miejscu wyłącznie w formie gotówki. Pozostałe reklamacje i skargi rozpatrywane będą w sposób indywidualny po zakończeniu BIEGNIJ WARSZAWO 2024. Korespondencję w tej sprawie należy kierować drogą elektroniczną (e-mail) lub listownie na dane Organizatora podane w zakładce KONTAKT.

POBRANIE CERTYFIKATU UCZESTNICTWA

Aby pobrać certyfikat uczestnictwa dla danego Uczestnika należy zalogować się w zakładce Konto, a następnie kliknąć wynik biegu znajdujący się przy nazwisku wybranego Uczestnika. Otworzy się okno zawierające tabelę ze szczegółowymi danymi statystycznymi dotyczącymi biegu (czas, miejsce itd.) oraz porównanie z poprzednimi edycjami biegu (jeżeli uczestnik brał w nich udział lub jeżeli nie jest to pierwsza edycja Biegu). W tabeli będzie również link do pobrania certyfikatu uczestnictwa (dyplomu) w formie elektronicznej. Certyfikat można zapisać i wydrukować.

JAK MIERZONY JEST CZAS BIEGU?

Pomiaru czasu podczas BIEGNIJ WARSZAWO 2024 zapewnia firma Datasport. Każdy Uczestnik otrzymuje w pakiecie startowym numer startowy zintegrowany z chipem elektronicznym, odpowiedzialnym za pomiar czasu. Aby czas został prawidłowo zmierzony, numer startowy należy przyczepić do koszulki okolicznościowej otrzymanej w pakiecie startowym. Czas mierzony każdemu Uczestnikowi to tzw. czas netto. Mierzenie czasu biegu rozpoczyna się dopiero w momencie przekroczenia przez Uczestnika linii startu, a zakończenie pomiaru w momencie przekroczenia linii mety. Aby sprawdzić wynik biegu danego Uczestnika należy zalogować się w zakładce KONTO i kliknąć nazwę wybranego biegu (np. BIEGNIJ WARSZAWO 2024).

PRZYPOMINAMY:
Jeżeli przy Twoim nazwisku brak rezultatu w przeciągu 48 godzin od zakończenia biegu, to skontaktuj się z nami: pomoc@biegnijwarszawo.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość nieopublikowania wyników w przypadku problemów technicznych lub konieczności ich weryfikacji.

JAK DOJECHAĆ NA BIEG?

Każda Uczestnik dojeżdża na miejsce imprezy we własnym zakresie. Ze względu na ograniczone możliwości parkingowe zachęcamy do skorzystania ze środków komunikacji miejskiej. Zalecamy także sprawdzenie aktualnych rozkładów komunikacji miejskiej, ponieważ istnieje możliwość zmian ich ruchu ze względu na odbywający się bieg.

PUNKT Z WODĄ NA TRASIE BIEGU

Organizator zapewnia przygotowanie punktu z wodą dla wszystkich Uczestników w połowie i na końcu Biegu. Punkt nawadniania usytuowany jest po prawej stronie w okolicach 5 kilometra na trasie BIEGNIJ WARSZAWO.

CZY MOGĘ BIEC Z DZIECKIEM W WÓZKU?

Start z wózkiem jest możliwy pod warunkiem, że wózek jest do tego odpowiednio przystosowany. Biegnąc z wózkiem trzeba pamiętać, aby zachować wszelkie formy ostrożności i nie narażać innych Uczestników na dyskomfort lub niebezpieczeństwo.

CZY MOGĘ ODEBRAĆ PAKIET ZA INNĄ OSOBĘ?

Jeśli chcesz odebrać pakiet startowy dla innej osoby powinnaś/ powinieneś posiadać:

  • Wydrukowane i podpisane potwierdzenie REJESTRACJI osoby;
  • Kserokopię jej dokumentu tożsamości oraz swój dokument tożsamości (oba dokumenty jedynie do wglądu, w celu weryfikacji tożsamości);
  • Upoważnienie napisane przez tę osobę, uprawniające Cię do odbioru jej pakietu startowego.